Home

Interpellation kommunallagen

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

Interpellationer och frågor. 29 § Ledamöter i fullmäktige i kommuner eller regioner som bildat en gemensam nämnd får ställa interpellationer om nämndens handläggning. För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Interpellationer och frågor ska riktas till nämndens ordförande. Lag (2019:835) Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen Interpellation (kommunallagen 5 kap. 49-53 §§) En interpellation ska: - Vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. - Bör ges in till kommunstyrelsekontoret tio dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den

Interpellation (kommunallagen 5 kap

Vad är en motion, interpellation och enkel fråga? - Vaxjo

Interpellationer skall riktas till nämndens ordförande. - kommunallagen (1977:179), - lagen (1977:180) om införande av kommunallagen (1977:179), - lagen (1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna, - lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner, och - lagen. Kommunallagen föreskriver att interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller regionen. Det anges i prop. 1990/91:117 s. 85 -87 att när det gäller frågor (5 kap. 64 § KL) ska dessa avse tämligen okomplicerade ämnen, medan interpellationer ä r avsedda för angelägenheter av större intresse 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, samt . 9. formerna för justeringen av protokollen. KOMMUNALLAGEN 1-3 KAPITLET. KOMMUNALLAGEN 6-7 KAPITLET. KOMMUNALLAGEN 8-10 KAPITLET. Information och lagar om Sveriges statsskic interpellationer och frågor som avses i 29 5 tredje stycket samt om förfarandet vid omröstning. 3 kap. Styre/sunochövriganänzrlderm. m. 36 kommunallagen (1953.'753) äga motsvarande tillämp- ning pä delegerade. 10. Ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige kan initiera ärenden genom att skriva motioner (kommunallagen 4:19, 5:22) och ställa interpellationer och frågor (kommunallagen 4:19, 5:59-64). • Motion - ett ärende med förslag på beslut som ledamot/tjänstgörande ersättare lämnar till kommunfullmäktige

Bilaga 1: utdrag från kommunallagens 5 kap. avseende frågor 49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en full-mäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsut-övning mot någon enskild. 1 Kommunallagen med kommentarer och praxis, femte upplagan 2011, s. 388 Kommunfullmäktiges ordförande avbryter Carina Ödebrink (S) och säger att hon bara fick prata om sin interpellation, inte om svaren som ankommit - Jag vill ställa en ordningsfråga och sedan har jag fått ett svar, jag borde i mitt inledningsanförande få diskutera mitt svar, säger Carina Ödebrink (S), som säger att det strider mot kommunallagen

Kommunallagen. Kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. • Interpellationer får ställas av ledamöterna och ska ställas till ordförande i nämnd, fullmäktigeberedning,. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Miljöpartiets talesperson i jämställdhetsfrågor Gunvor G Ericson ska lämna in en interpellation till riksdagen där hon kräver besked från Borg om vilken linje regeringen har i kvoteringsfrågan.; Socialdemokraterna planerar att lämna en interpellation till Fredrik Reinfeldt där frågan om. Interpellation 3 Justering 4 Jäv 4 Kommunallagen 4 Kommunalråd 4 Kommunstyrelse 4 Kungörelse/kallelse 4 Ledamot 4 Linköpingsförslag 5 Mandatperiod 5 MBL 5 Kommunallagen reglerar också den ekonomiska förvaltningen, revisionen och möjligheten till laglighetsprövning I kommunallagen och kommunens författningssamling finns kommunfullmäktiges arbete reglerat. Fråga och interpellation i kommunfullmäktige. Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. Fullmäktige får besluta att interpellationer får ställas endast till sådan förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket

Kommunallag (2017:725) Lagen

Motion, fråga och interpellation - Kalix Kommuns hemsid

Interpellation. Ur kommunallagen 5 kap. 59-63 §§ får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering Interpellationer 2020 Ärende En ledamot av kommunfullmäktige, eller en tjänstgörande ersättare, får ställa en större fråga i form av en interpellation. Den ska vara skriftlig. Den kan lämnas in i förväg eller ställas direkt på sammanträdet. Vad som övrigt gäller för interpellationer framgår av kommunallagen 5 kap §§ 59-63 oc

Interpellationer ska enligt fullmäktiges arbetsordning besvaras inom tolv dagar efter det fullmäktige då interpellationen lämnats in och bör tas upp på nästkommande fullmäktige. Oppositionen i Strängnäs kommun får alltför ofta interpellationssvaren flera veckor för sent, bara dagar eller timmar innan det fullmäktige där svaret ska debatteras Interpellation gällande överlåtelse av kommunala fastigheter. alundberg alundberg 13:28 juni 17th, 2018. Kommunen har, Enligt Kommunallagen ska kommuner i fråga om försäljning av egendom beakta kommunallagens regler om bland annat kompetens och tillämpa likställighetsprincipen. Regler för interpellationer och frågor finns i kommunallagen (1991:900) §§ 49-56 och regleras ytterligare i kommunfullmäktiges arbetsordning. I nuläget ser reglerna i arbetsordningen ut enligt nedan: Interpellationer (5 kap. 49-53 §§ KL) 33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in til Interpellation.. 13 Så går det till att ställa en interpellation Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut Interpellation - En fråga utanför riksdagens ordinarie föredragningslista som ställs av stadsråd till riksdagsledamot. J . Jourtid - Arbetstid då arbetstagaren ska befinna sig på arbetsstället och står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov utföra arbete

kompletterar kommunallagen med detaljerad beskrivning av olika rutiner. Den innehåller t ex uppgifter om antalet ledamöter i, kallelseförfarandet, anmälan om förhinder, upprop, rätten att delta i överläggningar, omröstningar, yttranderätt, protokollsjustering, handläggning av inkomna frågor motioner och interpellationer Det kan hända att någon eller några ledamöter eller kanske hela nämnden inte är beredd att besluta i ett ärende vid det pågående sammanträdet. Vad som då kan ske är antingen att ärendet Interpellation av Tomas Eriksson (mp) om upphandling av strategiska fastigheter . En artikel i Svenska Dagbladet måndagen den 7 november 2016 beskrev hur landstinget tar sina beslut om strategiska fastigheter, investeringar som avser mer än etthundra miljoner kronor

(En interpellation är en skriftlig fråga som ställs av en eller flera ledamöter i fullmäktige. Ett jävsförhållande som är förbjudet i kommunallagen. Så här såg det ut i fullmäktige: Moderaterna skrev interpellationen den 28/10 2019 Svar på interpellation om ersättare och protokollsanteckning Interpellationen inlämnades av Wahan Ohaness Harutun, Kommunpartiet den 2019-04-25. Förutom kommunallagen är det kommunfullmäktige som genom reglementen bestämmer ordningen för sammanträden i respektive styrelse och nämnd Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)! Alebor nu har det hänt igen! De (S)tyrande har återigen valt att inte följa kommunallagen. Kommunallagen finns till som ett stabilt ramverk för oss alla i kommunen och för att garantera att kommunen styrs på ett demokratiskt och korrekt sätt Interpellation avseende beslut av principiell beskaffenhet per.klarberg I en inbjudan, sänd till Trelleborgs fastighetsägare, beskriver arbetsmarknadsförvaltningen vilka förmåner kommunen kan erbjuda de fastighetsägare som överlåter lägenheter till nya Trelleborgare, det vill säga nyanlända invandrare

Interpellation - Wikipedi

Guide så gör du Nacka kommu

 1. Regeringen lämnar propositioner (förslag) till riksdagen. Ibland har en kommitté först fått i uppdrag att utreda frågan. Riksdagen beslutar om lagar och lagändringar. Innan riksdagen beslutar om en lag behandlas lagförslaget i något av riksdagens utskott
 2. Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om oegentlig upplåtelse av reklamyta i staden En av kommunallagens grundpelare handlar om lika behandling av medborgare, företag och organisationer. Regleringen om lika behandling påverkar principerna för upplåtelse av offentlig platsmark
 3. Interpellation angående Högadalsskolan En Interpellation är frågor vi ställer till ansvarig politiker. Beslutet togs i Kommunstyrelsen och i kommunallagen kap 5 paragraf 1 är det tydligt att beslut som har stor principiell betydelse skall tas i kommunfullmäktig
 4. Kommunfullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer: Interpellationer 32 § Interpellation får riktas, förutom till den personkrets som anges i kommunallagens 5 kap 52 §, till kommunalråd. Interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot
 5. kommunallagen. Kommunallagen - ny struktur . 1. Grunderna för den kommunala verksamheten 2. Kommunala angelägenheter 3. Organisation och verksamhetsformer 4. Ställa interpellationer och frågor Delta i debatt, överläggning och beslut Avstå från att delta i omröstning eller beslut Reservera sig mot beslut
 6. Svar på interpellation från Stefan Kärvling När det gäller barn- och utbildningsnämnden så är jag väl medveten om att de jobbar med läsår, det borde hela kommunfullmäktige vara. Det är för barn- och utbildningsnämndens skull vi tar våra budgetbeslut i juni och inte under hösten som en del andra kommuner gör
 7. Interpellation till ordförande Moberg. Undertecknad ställer en interpellation om på vilket sätt ordförande kommer att leda fullmäktiges arbete i framtiden utifrån kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning samt skapa ett bra debattklimat i fullmäktige och utveckla Kumla på ett hållbart sätt

Mallar för Motion, Interpellation och Fråga

Interpellation: Bolagshandlingars tillgänglighet Interpellation till Jacob Högfeldt, Tittar man på 3 kap. 16-18 § kommunallagen och 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen så bör även dessa protokoll och handlingar samlas med övriga protokoll på kommunens hemsida I kommunallagens 5 kap 49 - 56 §§ regleras interpellationer och frågor. Likheterna är slående på sådant sätt är att de paragrafer som reglerar interpellationer i huvudsak gäller även frågor, med skillnad att frågor inte behöver/ska vara försedda med motivering Kommunallagen är en lag som reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden.. Innebörd. Sverige är indelat i kommuner och regioner. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där Svar på interpellation ställd av Wahan Ohaness Harutun, kommunpartiet den 2019-02-06 Ur fullmäktiges arbetsordning, fastställd av fullmäktige den 2018-10-29: Interpellationer ska enligt kommunallagen 5 kap 60-62 §§ avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock int

Kommunallagen. Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ska arbeta med och hur mycket. Det kallas kommunalt självstyre. Men allt måste utgå från medborgaren. Det ska finnas allmänintresse i det som görs. En kommun får dock inte driva arbetsförmedling eller polisverksamhet. Det sköter staten Kommunallagen anger tre kriterier som ett verksamhetsområde ska uppfylla för attdet ska vara en kommunal angelägenhet. Fråga, interpellation och motion. Utöver vanliga beslutsärenden som till exempel avgifter för äldreomsorg, regler för förskolan och nya detaljplaner,.

Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991

Enligt kommunallagen ska en sådan fråga ha ett bestämt innehåll och vara försedd med en förklaring eller motivering. En särskild typ av fråga kallas interpellation. Den skiljer sig från frågan på det sättet att interpellationen kan diskuteras även av andra än den som ställer den och den som svarar Interpellation angående bergtäkt i Ulvsby. Enligt kommunallagen gäller bl a följande för en interpellation: - En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. - Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt Kommunallagen Kapitel 561 § Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget Interpellation - Fritids i Pelarne. jan 16 13. • Enligt kommunallagen ska beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt beslutas av fullmäktige. Nedläggningen av förskolan i Pelarne och skolorna i Djursdala och Gullringen bedöms vara av sådan art Interpellation till Carl-Johan Sonesson (M) Regionfullmäktige 2019-02-26 Region Skånes toppstyrda budgetprocess Regionstyrelsen fastställde på sitt sammanträden den 7 februari en ny budgetprocess för Region Skåne. Den mest uppenbara nyheten är att budgeten ska behandlas av fullmäktige i juni - istället för i oktober

Följande interpellation har den demokratiska oppositionen i Katrineholm lämnat in gällande revisionsrapporten om logistikcentrum. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om. I kommunallagen står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det område som berörs, ska bereda ett ärende, innan det avgörs i fullmäktige. Beredningen av ett ärende kan ta tid för att fullmäktige ska få ett så rättvisande underlag som möjligt för sitt beslut och för att medborgarna ska ha möjlighet att följa ett ärende innan beslut Interpellation - Angående erfarenheter från fokusskolor Änr KS 2020/283 1.2.6 Beslut Interpellationen får framställas och besvaras. Sammanfattning Mikael Persson (V) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) om erfarenheter från fokusskolor

Dnr KS 2020/201 Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se 2020-06-11 Svar på interpellation Som fullmäktiges ordförande följer jag kommunallagen I kommunallagen står det bland annat att den nämnd som har ansvar för det område som berörs, Fråga och interpellation. Om en ledamot i fullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till kommunalrådet eller ordföranden i en nämnd eller ett utskott Interpellationer och frågor 21 § Interpellationer och frågor får endast ställas till borgarråd med föredragningsskyldighet. Interpellationer och frågor får besvaras även om antalet närvarande är lägre än vad kommunallagen föreskriver om beslutsförhet. ersättarenEn interpellation ställs av ledamot till namngivet borgarråd Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 §§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen Interpellation ställd till Ulla Persson (S) Kommunstyrelsens ordförande Mälarenergi Stadsnät är ett helägt dotterbolag till Mälarenergi AB som i sin tur ägs av Västerås stad. Stadsnät installerar bredband till sina kunder och konkurrera därför med privata företag om bredbandskunder i Västerås och Hallstahammar. Stadsnäten runt om i Sverige har byggs upp under de senaste [

Interpellation om bostadssituationen i Tyresö. Det har nyligen rapporterats i Mitt I Tyresö om hur Tyresö kommun under 2017 misslyckats med att ta emot 123 anvisningar av nyanlända migranter som kommunen erhållit. Det aktuella antalet anvisningar av nyanlända till Tyresö kommun 2018 är enligt migrationsverket 160 personer Interpellation från Jonas Lövgren (M) - Hur löser regionen rehabbassängen i Kalmar? Comfact Signature Referensnummer: 953091. Region Kalmar län Datum 2020-09-23 14. Enligt 6 kap 1 § kommunallagen (KL) ska styrelsen leda och samordn Utdrag ur kommunallagen. 49 § Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 50 § Interpellationerna skall ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering

strid med 5 kap 49 § i kommunallagen. Interpellationer som lämnats in till sammanträdet den 22 februari 2018 Jerry Svensson (S) har lä mnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) om beräkningsgrunderna fö Den interpellation som aldrig fick ställas i komunfullmäktige i Karlskoga, kan vara ett brott mot kommunallagen. Sex oppositionspolitiker i Karlskoga överklagar nu beslutet, för att få det.

1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). En ändring i landstingsindelningen får låta besvarandet av en interpellation eller fråga till någon som har utsetts av fullmäktige för ändringsberörda kommuner och landsting och som är ledamo Interpellation Kommunfullmäktige bör besluta om annonsering by Göran Andersson • 2018-04-14 • Kommentarer inaktiverade för Interpellation Kommunfullmäktige bör besluta om annonsering Sedan 1 januari 2018 ställer kommunallagen inte krav på annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i de ortstidningar som kommunfullmäktige tidigare brukade besluta om Interpellationer 2020 Ärende En ledamot av kommunfullmäktige, eller en tjänstgörande ersättare, får ställa en större fråga i form av en interpellation. Den ska vara skriftlig. Den kan lämnas in i förväg eller ställas direkt på sammanträdet. Vad som övrigt gäller för interpellationer framgår av kommunallagen 5 kap 59-63 oc Interpellationer (5 kap 49-53 §§ Kommunallagen) § 31 1. Interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationen får skickas per e-post och undertecknas efterhand, dock senast vid det sammanträde när interpellationen ställs

SOLNA STAD Protokoll 2020-09-28 SID 1 (17) Kommunfullmäktige . Plats och tid . 2020-09-28 Solna stadshus, rum 160 Kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-20:2 Kommunallagen reglerar bland annat fullmäktiges ställning som beslutande församling i kommunen och vissa former för fullmäktiges uppdrag. Enligt 5 kapitlet 71 § Kommunallagen ska fullmäktige anta en arbetsordning som kompletterar kommunallagens bestämmelser och på lokal nivå reglerar hur fullmäktige ska ordnas Läs dagordningar, handlingar och protokoll. Läs dagordningarna till politikernas möten och protokoll över vilka beslut de fattat i aktuella frågor via rubrikerna till vänster interpellation. interpellation. Herr Arnes penningar Kommunpolitik 1 min read. Demokrati satt på undantag - interpellationssvar skjuts upp, fullmäktige ställs in. 4 månader ago granskningornskoldsvik Kollektivtrafik (1) kollektivtrafikmyndigheten (1) Kommunallagen (4).

Interpellation Kommunfullmäktige 2015:67 2015:67 Interpellation av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi Dnr 107-1752/2015 Vid ett förenlig med konkurrensneutralitet och likställighet enligt kommunallagen Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige två gånger om året 155 Interpellation med svar om kommunallagen och motionsberedningar. 156 Meddelanden. 157 Motion om kranmärkt vatten. Kommunfullmäktige den 17 december 2018 § nr Ärende. 158 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2019-2022. 159 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2019-202

Motion, interpellation och fråga. För att tillgodose initiativrätten har ledamöterna i fullmäktige möjlighet att lämna in motioner, ställa enkla frågor och interpellationer enligt kommunallagens 4 kapitel 19 § och 5 kapitlet 59-64 §§ § 20 Interpellation och fråga får besvaras även om beslutsförhet enligt 5 kap. 45 § kommunallagen inte föreligger. Protokollsjusterare § 21 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av proto-kollet från sammanträdet

KOMMUNALLAGEN 4-5 KAPITLET - hulthenhem

10 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) om olämplig sträckning av ny hästled Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kap. ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. I budgeten ska bland annat skattesatsen anges Interpellationer i kommunövergripande frågor ställs till kommunstyrelsens ordförande. De får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild (Varför fick min granne N.N. bygglov för sin fula stuga?) och bör enligt kommunallagen endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen Interpellation till miljö och byggnadsnämndens ordförande § 46 Dnr 2020-000168 Enligt kommunallagen 11 kap. 12 § ska det i förvaltningsberättel-sen redogöras hur ett negativt balanskravsresultat ska regleras. Ett negativt resultat ska regleras under de närmaste följande tre åren

om kommunal demokrati, ny kommunallag m

Interpellation En formell fråga från ledamot i kommunfullmäktige för muntligt och skriftligt svar. Kommunallagen Den lag som styr vad kommuner och landsting har rätt att göra och på vilka sätt detta kan genomföras. Kommunallagen utgör grunden för hur en kommun kan agera i olika frågor Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som. Interpellation om Katrineholm 2030. kommunallagen behandlas av kommunfullmäktige. Det torde också finnas ett allmänintresse. att diskutera den önskvärda utvecklingen för Katrineholm. Mot bakgrund av detta, vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande 8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 9. formerna för justeringen av protokollet, samt 10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. Om fullmäktige med stöd av 8 kap 1 § i kommunallagen har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas

förarbetena till kommunallagen. Såväl interpellationer som frågor ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning, men de får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Både interpellationer och frågor ska vara skriftliga och undertecknade av en ledamot Kommunallagen 2 Ledamoten i närmare betraktelse 3 Tjänstgöring 4 Yttranderätt 4 Placering i lokalen 5 Ersättning 5 Jäv 5 Att rösta eller att inte rösta 5 Motioner, interpellationer och enkla frågor ställas och de interpellationer och frågor som ska besvaras. Den fullständiga föredragningslistan jämte samtliga handlingar i de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet ska finnas tillgängliga under hela sammanträdet. ÄRENDEBEREDNING § 14 I 5 kap 26-36 §§ kommunallagen stadgas om hur ärenden bereds till fullmäktige. Ärendena ta Interpellation ska inges till kommunkansliet senast fredag klockan 09.00 veckan före den sammanträdesdag då den är avsedd att ställas. Senast vid sammanträdets början ska undertecknat original komma sekreteraren tillhanda. Tillåts interpellationen bör den besvaras senast vid nästa sammanträde

 • Inflammerad prostata hund.
 • Göra eget grönt te.
 • Medborgerliga rättigheter exempel.
 • Sunbirdie.
 • Wesco breadboy mint.
 • Update dji phantom advanced.
 • Köpa typsnitt adobe.
 • Frauen aus balingen.
 • Uk apache helicopter.
 • Pityriasis lichenoides chronica behandling.
 • Heidepark soltau.
 • Kings frisör göteborg.
 • Glasskydd ipad air 2.
 • Brandcell krav.
 • Ja må du leva idag chords.
 • Omvandlingstabell tum.
 • Pflegehelfer ohne ausbildung jobs.
 • Slå i vävstol.
 • Stadsteatern göteborg karl gerhard.
 • Hur många gifte sig 2017.
 • Uk mobile number search.
 • Peaky blinders säsong 4 netflix sverige.
 • Ekvilibrism.
 • Händelser 2002.
 • Scania verkstäder sverige.
 • Ausflugsziele bielefeld kindern.
 • Musicians institute kända alumner.
 • Bones watch online.
 • Dödsfall åland.
 • Tappkran mässing trädgård.
 • Göbeklitepe theories.
 • Hans wiktorsson.
 • Autentisering api.
 • Wikipedia marcus garvey.
 • Klart.se karlstad.
 • Gudlav bilderskolan sollefteå.
 • Os i beijing 2012.
 • Boy george 80s.
 • Ont i vänster arm muskel.
 • Knaus husbil kvalitet.
 • När byggdes buckingham palace.