Home

Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter

Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Officiell autentisk version; Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:368; Förarbeten Rskr. 2017/18:245, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12 Omfattning ändr. 6, 7 §§ Ikraftträder 2018-05-2 Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Officiell autentisk version; Förarbeten Rskr. 2017/18:245, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12 Omfattning ändr. 6, 7 §§ Ikraftträder 2018-05-2 Lag (2010:1978) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30 Ikraft 2011-04-01 Omfattning ändr. 25 § SFS-nummer 2010:1978 Övergångsbestämmelse. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. 2 Lag (2018:830). 27 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat beslutas. Övergångsbestämmelser 2007:1150 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter samt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar skall upphöra att gälla. 2

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Lagen

Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008.Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter SVAR. Hej och tack för din fråga. Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter Katter omfattas av lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Katter omfattas endast av den första paragrafen i lagen. I den står det att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter Skadeståndsansvaret vad gäller hundar regleras i en särskild lag: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (LHK). Tar man hand om en hund har man ett s.k strikt ansvar. Detta innebär att man ansvarar för alla skador som hunden orsakar oavsett om man själv medverkat till skadan (LHK 19§ 1st)

Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) Denna lag tar upp skötseln av hundar och katter. Här specificeras också så kallat Koppeltvång samt Strikt hundägaransvar hundar (SFS 2007:1150). 1.1 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Huvudsyftet med lagen om tillsyn över hundar och katter är att minska skador och olägenheter orsakade av hundar (Prop. 2006/07:126). När den äldre lagen om tillsyn över hundar och katter författades 1943 var hundar som attackerade lantbruksdjur ett av de störst

FRÅGA I lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter lyder 19 § - En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan Vad menas juridiskt med innehavare Lagen om tillsyn över hundar och katter. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Lagen om tillsyn över hundar och katter är en svensk lag om tillsyn och skötsel av dessa sällskapsdjur. [1. Hundar. Hundägaren ska se till att märka sin hund så att den. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter samt lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar skall upphöra att gälla. 2. Märkningsbestämmelserna gäller inte hundar födda före den 1 januari 1993

Regeringskansliets rättsdatabase

Lagen om tillsyn över hund och katt (2007:1150) Denna lag innebär att du som ägare ska ha den tillsyn och skötsel som krävs för att ditt djur inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Ditt djur ska också skötas på ett sådant sätt som tar hänsyn till djurets natur. Olägenhet i lagens mening kräver en mycket allvarlig. Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska de hållas under tillsyn så de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet. De ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Tillsynslagen Svenska Kennelklubbe

Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse. 26 §2 Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän. 2007:1150 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen om tillsyn över hundar och katter samt lagen om märkning och registrering av hundar skall upphöra att gälla. 2. Märkningsbestämmelserna gäller inte hundar födda före den 1 januari 1993. 3 Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (pdf 343 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Rubrik: Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Omfattning: ändr. 6, 7 §§ Ikraft: 2018-05-2 I lagrådsremissen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen skall ersätta lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jakt-lagen (1987:259). Förslaget syftar till att förstärka skyddet mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar SFS 2018:54 Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 180054 Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Drag ned för att stänga. JP Infonets webbplatser använder cookies Nödvändiga cookies Nödvändiga cookies . Inloggning och sessionshantering. Kakor som används för att avgöra vilka. Om du har en katt som får gå ute kan du erbjuda den mat på regelbundna tider, minst 2 gånger om dagen. Då lär katten sig rutinen och kommer hem när det är matdags. Även ladugårdskatter och stallkatter ska ges till-räckligt med tillsyn. Katter är inte flockdjur på samma sätt som hundar men de har likväl ett behov av social samvaro

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Förord Ds 2019:21 4 2.2.6 Utredning om följsamhet till lagen om märkning och registrering av hundar - år 2005..... 30 2.2.7 En ny lag om tillsyn över hundar och katter SFS 2007:1150 Lag om tillsyn över hundar och katter. 071150.PDF Ladda ner. Facebook Twitter Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Drag ned för att stänga. JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter - Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter: 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Tillsynslagen, hund och katt, lag om tillsyn över hundar och katter, farliga hundar, frågor och svar om tillsynslagen, Kompendium i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (403 kB) 4822 downloads. File information File name FULLTEXT01.pdf File size 403 kB Checksum SHA-512 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse. 26 §2 Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän.

Tillsyn över hundar och katter Länsstyrelsen Västra Götalan

Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter är tvingande. Det går t.ex. inte att friskriva sig från t.ex. ägares strikta skadeståndsansvar. Av 19 § följer det att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. I jaktlagen (1987:259) finns särskilda bestämmelser om vad som skall iakttas för att hindra hundar från att driva eller förfölja vilt

Skadeståndsrätt - Skadeståndssansvar För Djurägare - Lawlin

 1. Tillsyn över hundar och katter Prop. 2006/07:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter
 2. Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte då lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jaktlagen (1987:259). Kammaråklagare Anders Gustafsson redogör här för den nya lagen och jämför den med de äldre.
 3. istrativa handläggningen av ärenden som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter. Beslut kopplade till lagen fattas av Länsstyrelsen. Sådana beslut kan innebära exempelvis att en hund måste ha koppel eller bära munkorg

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar Svensk

 1. Lagen om tillsyn över hundar och katter. Föreskrifter och råd om hållande av hund och katt samt konsekvensutredning . Kontakt. Skicka e-post: Kundtjänst. Ring kundtjänst: 0771-223 223. Vad är delningslänkar? Sidan senast uppdaterad: 2020-06-24. Kundtjäns
 2. Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 7,5 hp. Kursen behandlar hundar som samhälls- och djurskyddsproblem, och hur hundärenden handläggs av berörda myndigheter. Även övergivna eller förvildade katter behandlas i kursen. Höst 2020 Kvarts­fart, Distans 2XN004.
 3. I propositionen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen skall ersätta lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jaktlagen (1987:259). Förslaget syftar till att förstärka skyddet mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar
 4. Den 1 juni 2018 kommer länsstyrelsen ta över polisens djuruppgifter och detta inkluderar bland annat ansvaret för lagen om tillsyn över hundar och katter. Tillsynslagen är till för att hindra att hundar och katter orsakar skada eller andra olägenheter, men bara en paragraf behandlar katt och därför fokuserar detta arbete enbart på hundar
 5. Lag om tillsyn över hundar och katter. 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Lagen om tillsyn över hundar och katter. Lagen om tillsyn över hundar och katter är en svensk lag om tillsyn och skötsel av dessa sällskapsdjur. [1. Hundar. Hundägaren ska se till att märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen ska vara bestående. [2] Statens. Lagen om tillsyn över hundar och katter innebär att du som ägare ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att ditt djur orsakar skador eller avsevärda olägenheter DOMSKÄL Enligt 1 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter Bestämmelser om ansvar för den som har en hund eller katt finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det är polisen som följer upp att föreskrifterna följs. Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter

Farliga hundar

I propositionen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen ska ersätta lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jaktlagen (1987:259). Förslaget syftar till att förstärka skyddet mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter trädde i kraft den 1 januari 2008.Lagen föreskriver att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter Av intresse är också 8 § i ovan nämnda lag

Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Utfärdad den 26 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 7 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse. 6 § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av person-uppgifter i hundregistret ändring i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, den nya lagen bidrog till att polismyndigheten nu får större befogenheter i beslut om omhändertagande och avlivning av hundar. Om en hund efter lämplig utredning anses kunna utgöra en fara för människor elle Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter . 1§ Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, SJVFS 2008: Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Helena besitter en unik juridisk expertis inom djurskyddsområdet, och är författare till flera verk som används som referenslitteratur av olika myndigheter; domstolar, länsstyrelser, Polismyndigheten samt universitet och högskolor, för att nämna några Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter . Omtryckt i SFS 1987:260. Denna lag har enligt Lag upphört att gälla den 1 januari 2008.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2007:1150)

Tillsyn över hundar och katter Länsstyrelsen Stockhol

 1. SFS 2014:707 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs i fråga om lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter dels att i 8, 14, 18 och 21 §§ ordet polismyndigheten ska bytas ut mot.
 2. SFS 2018:54 Utkom från trycket den 13 februari 2018Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;utfärdad den 1 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145. föreskrivs i fråga om lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter dels att 8, 9, 11-13, 15, 17, 18, 20 och 26 §§ ska ha följande lydelse, dels att.
 3. Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter Svensk . Det finns inget i lagen som egentligen förbjuder att ha katten löst, säger Oksanen. Vad ska man då göra om man inte tycker om när katter rör sig på ens nu är samtliga EM-lag klara ; Lag om tillsyn över hundar och katter
 4. Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen
 5. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppe

Under paragraf 16 står det: Tillsyn ska ske minst två gånger om dagen. Unga, sjuka eller skadade hundar och katter ska ses till oftare. Men vad händer om man har en katt som är ute på. Informationsplikt 9 § Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Enligt 1 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska katten hållas under sådan tillsyn som krävs för att den inte ska orsaka skador och olägenheter. Det är polismyndigheten som har ansvar för tillsynen i denna lag. Samma lag säger att en katt som kan antas vara övergiven eller förvildad,. Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen.En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för.

Polisens utvärdering av farliga hundar | Explozen´sKoppeltvång - vad är det? | Nacka Hundungdom

Hej Jennifer! Jag vill inledningsvis beklaga att er hund blivit biten av grannens hund. Jag kommer nedan att redogöra för rättsläget. I 1 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter föreskrivs att hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de. Här kan du anmäla dig till Handläggning av ärenden enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter på Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö 9 § Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen.En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för. Enligt Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Relevant lagstiftning | För kliniker
 • Rabies test hund.
 • Usb modem tele2.
 • Flowchart word.
 • Lugnet falun webbkamera.
 • Lågtryck vinter.
 • Gyllensvaan gränna.
 • Kolasås.
 • Skärgården från ovan.
 • Elektrisk öppen spis bauhaus.
 • Löner kommunal 2017.
 • Unterhaltsberechtigte personen ermitteln.
 • Refererad smärta axel.
 • Denver tiq 11013 fodral.
 • Pollywog svenska.
 • Asuma son.
 • Ramon mercader.
 • Klassiska hjältar.
 • Datetime jquery.
 • Barbara schöneberger ehe.
 • Ssf kontakt.
 • Iogt nto rörelsen.
 • Koldioxidlaser stockholm.
 • Altruism biologi.
 • Postorder damkläder tyskland.
 • Pokemon raichu målarbild.
 • Tony pihlström eif.
 • Ord med y och j.
 • Der brave soldat schwejk youtube.
 • Saltlag recept.
 • Heidi montag eric o hara.
 • Isbjörnsunge vikt.
 • Elitloppet resultat.
 • Sexuell passion.
 • Wie fliegt ein zeppelin.
 • Groepsspelen volwassenen buiten.
 • Modern dance geschichte.
 • Ftm test.
 • Skål på serbokroatiska.
 • چت باران.
 • Harry potter ljudbok mp3.
 • Dignitas poison used.